Město Nové Sedlo
MěstoNové Sedlo

Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Město Nové Sedlo

Město Nové Sedlo vzniklo jako základní územně samosprávný celek, založeno na základě ústavního zákona č.1/1993 Sb., Ústava ČR, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle č. 99 tohoto právního předpisu.

Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.

Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy.

V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR.

Masarykova 502
35734 Nové Sedlo
Telefon: +420352358106
E-mail: podatelna@mestonovesedlo.cz
WWW: www.mestonovesedlo.cz/
ID Datové schránky: 6n9bcdd
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Masarykova 502
  35734 Nové Sedlo
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Masarykova 502
  35734 Nové Sedlo
 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí8:00 – 11:3012:30 – 17:00
  úterý8:00 – 11:3012:30 – 15:00
  středa8:00 – 11:3012:30 – 17:00
  čtvrtek8:00 – 11:30
 • 4.4 Telefonní čísla

 • 4.5 Adresa internetové stránky

 • 4.6 Adresa podatelny

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Masarykova 502

  Nové Sedlo, 357 34

  podatelna@mestonovesedlo.cz

  Datová schránka: 6n9bcdd

 • 4.8 Datová schránka

  ID Datové schránky: 6n9bcdd
ČSOB: 201293786/0300, IBAN: CZ3903000000000201293786
00259527
DIČ: CZ00259527

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

 • ústně – (osobně) v kanceláři tajemníka úřadu
 • písemně – osobně v kanceláři podatelny úřadu nebo poštou na adresu úřadu
  Městský úřad Nové Sedlo
  Masarykova 502
  35734 Nové Sedlo
 • e-mailem: tajemnik@mestonovesedlo.cz
 • elektronickým podáním: podatelna@mestonovesedlo.cz
 • telefonicky na tel. čísle: +420352358116
 • datovou schránkou: 6n9bcdd

Úřední hodiny

pondělí 8:00 - 11:30         12:30 - 17:00

úterý     8:00 - 11:30         12:30 - 15:00

středa   8:00 - 11:30         12:30 - 17:00

čtvrtek  8:00 - 11:30        

Příjem žádostí a dalších podání:

Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na městském úřadě v úředních hodinách.

Písemné podněty je třeba adresovat na adresu městského úřadu.

Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu úřadu nebo do datové schránky města.

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
 • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
 • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat

 • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

 • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
 • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace

 • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
  1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
  2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
  3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
 • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
  1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
  2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
  3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
 • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
 • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o 
  1. probíhajícím trestním řízení,
  2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
  3. plnění úkolů zpravodajských služeb
  4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
  5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení
  1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
  2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
  3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
  4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
  5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informace se podává

 1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
 2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat

 • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
 • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
 • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
  1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
  2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
  3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného subjektu

 • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
 • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
  1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
  2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
 • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

 • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Kdo o odvolání rozhodne

 • o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

  • ústavní zákon č.1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  • ústavní zákon č.2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
   (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
  • zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějiších předpisů
  • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
   (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
  • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů
   (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
  • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějiších předpisů
  • zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějiších předpisů
  • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  • Platné obecně závazné vyhlášky
  • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce zde

  Úplné znění právních předpisů je dostupné na: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 • 11.2 Vydané právní předpisy

  Město Nové Sedlo vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
  Vyhlášky a nařízení města

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 13.1 Vzory licenčních smluv

  Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou pro Město Nové Sedlo poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Za rok 2023

Výroční zpráva zákon 106 za rok 2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 149,66 kB

Za rok 2022

Výroční zpráva zákon 106 za rok 2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 148,68 kB

Za rok 2021

Výroční zpráva zákon 106 za rok 2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 138,51 kB

Za rok 2020

4. KTe - Výroční zpráva zákon 106 za rok 2020 - KTe - RM 13.1.2021_Redigováno (1).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 140,45 kB

Za rok 2019

4. KTe - Výroční zpráva zákon 106 za rok 2019 - KTe - RM 15.1.2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 188,92 kB

Za rok 2018

4. KTe - Výroční zpráva zákon 106 za rok 2018 - KTe - 9.1.2019_Redigováno.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 192,74 kB

Za rok 2017

Výroční zpráva zákon 106 za rok 2017 - KTe - 10.1.2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 117,34 kB

Za rok 2016

5. výroční zpráva zákon č. 106 za rok 2016 - zm 25.01.17 - kte (1).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 128,22 kB

Za rok 2015

5.výroční zpráva zákon 106 za rok 2015.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 123,42 kB

Za rok 2014

výroční zpráva zákon 106 za rok 2014.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 358,66 kB

Za rok 2013

výroční zpráva zákon 106 za rok 2013.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 557,46 kB

Za rok 2010

vron zprva - informace 2010 _2_.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 36,45 kB

Za rok 2009

vyrocni_zprava2010.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 145,91 kB

2016

Poskytnuté informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2016

Poskytnuté informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2016

2017

Poskytnuté informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2017, MÚNS/00305/17/KTe, zveřejněno 11.2.2017

Poskytnutá informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2017, MÚNS/00803/17/KTe, zveřejněno 31.3.2017

Poskytnutá informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2017, MÚNS/01677/17/KTe, zveřejněno 23.6.2017

Poskytnutá informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2017, MÚNS/01837/17/KTe, zveřejněno 17.7.2017

Poskytnutá informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2017, MÚNS/02202/17/KTe,zveřejněno 16.8.2017

Poskytnutá informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2017, MÚNS/02461/17/KTe,zveřejněno 20.9.2017

Poskytnutá informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2017, MÚNS/02964/17/KTe, zveřejněno 6.11.2017

Poskytnutá informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2017, MÚNS/03032/17/MSi, zveřejněno 6.11.2017

2018

Poskytnutá informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2018, ÚPIŽP/2579/2018, zveřejněno 24.10.2018

2019

Poskytnuvá informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2019, MÚNS-71/2019, zvěřejněno 10.1.2019

Poskytnutá informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2019, MÚNS/1235/VMUS/2019, zveřejněno 17.5.2019

Poskytnutá informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2019, MÚNS/1435/VMNS/2019, zveřejněno 17.6.2019

Poskytnutá informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2019, MÚNS/3578/VMNS/2019, zveřejněno 6.1.2020

2020

Poskytnutá informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2020, MÚNS/43/VMNS/2020, zveřejněno 8.1.2020

Poskytnutá informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2020, MÚNS/123/VMNS/2020, zveřejněno 15.1.2020

Poskytnutá informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2020, MÚNS-439/2020, zveřejněno 11.2.2020

Poskytnutá informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2020, MÚNS/450/VMNS/2020, zveřejněno 18.3.2020

Poskytnutá informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2020, MÚNS/449/VMNS/2020, zveřejněno 18.3.2020

Poskytnutá informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2020, MÚNS/448/VMNS/2020, zveřejněno 18.3.2020

Poskytnutá informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2020, MÚNS-1087/2020, zveřejněno 7.4.2020

Poskytnutá informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2020, MÚNS/985/VMNS/2020, zveřejněno 17.4.2020

Poskytnutá informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2020, MÚNS/1017/VMNS/2020, zveřejněno 26.4.2020

Poskytnutá informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2020, MÚNS/1165/VMNS/2020, zveřejněno 25.5.2020

Poskytnutá informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2020, MÚNS/1421/VMNS/2020, zveřejněno 5.6.2020, dodatečečné info zveřejněno 8.6.2020

Poskytnutá informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2020, MÚNS/1615/VMNS/2020, zveřejněno 30.6.2020

Poskytnutá informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2020, MÚNS/1840/VMNS/2020, zveřejněno 30.7.2020

Poskytnutá informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2020, MÚNS/1845/VMNS/2020, zveřejněno 30.7.2020

Poskytnutá informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2020, MÚNS/1984/VMNS/2020, zveřejněno 7.8.2020

Poskytnutá informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2020, MÚNS/2270/VMNS/2020, zveřejněno 11.9.2020

Poskytnutá informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2020, MÚNS/2324/VMNS/2020, zveřejněno 21.9.2020 

Poskytnutá informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2020, MÚNS/2632/VMNS/2020, zveřejněno 2.11.2020

2021

Poskytnutá informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2021, MÚNS/590/VMNS/2021, zveřejněno 8.3.2021

Poskytnutá informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2021. MÚNS/588/VMNS/2021, zveřejněno 8.3.2021

Poskytnutá informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2021, MÚNS/589/VMNS/2021, zveřejněno 8.3.2021

Poskytnutá informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2021, MÚNS/837/VMNS/2021, zveřejněno 31.3.2021

Poskytnutá informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2021, MÚNS/1370/VMNS/2021, zveřejněno 17.5.2021

Poskytnutá informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2021, MÚNS/1371/VMNS/2021, zveřejněno 20.5.2021

Poskytnutá informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2021, MÚNS/1848/VMNS/2021, zveřejněno 8.7.2021

Poskytnutá informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2021, MÚNS/1849/VMNS/2021, zveřejněno 15.7.2021

Poskytnutá informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2021, MÚNS/1920/VMNS/2021, zveřejněno 27.7.2021

Poskytnutá informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2021, MÚNS/2150/VMNS/2021, zveřejněno 16.8.2021

2022

Poskytnutá informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2022 (1.35 MB), MÚNS/539/VMNS/2022, zveřejněno 4.2.2022

Poskytnutá informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2022 (874.67 kB), MÚNS/1173/VMNS/2022, zveřejněno 31.3.2022

Poskytnutá informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2022 (777.34 kB), MÚNS/1172/VMNS/2022, zveřejněno 31.3.2022

Poskytnutá informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2022 (499.69 kB), MÚNS/1208/VMNS/2022, zveřejněno 7.4.2022 

Poskytnutá informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2022, MÚNS/1646/VMNS/2022, zveřejněno 31.5.2022

Poskytnutá informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2022, MÚNS/1748/VMNS/2022, zveřejněno 22.6.2022

2023

Poskytnutá informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2023, MÚNS/113/HSO/2023, zveřejněno 13.1.2023

Poskytnutá informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2023, MÚNS/845/VMNS/2023, zveřejněno 16.3.2023

Poskytnutá informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2023, MÚNS/848/VMNS/2023, zveřejněno 16.3.2023

Poskytnutá informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2023, MÚNS/1900/VMNS/2023, zveřejněno 8.6.2023

Poskytnutá informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2023, zveřejněno 30.8.2023

Poskytnutá informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2023, zveřejněno 28.11.2023

2024

Poskytnutá informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2024, zveřejněno 06.02.2024

Výroční zprávy dle Zákona č. 106/1999 Sb.

Vyroční zpráva zákon 106 za rok 2016 - KTe - projednáno v Radě města dne 11.1.2017 a Zastupitelstvu města dne 25.1.2017, zveřejněno 26.1.2017

Výroční zpráva zákon 106 za rok 2017 - KTe - projednáno v Radě města dne 10.1.2018 a Zastupitelstvu města dne 24.1.2018, zveřejněno 25.1.2018

Výroční zpráva zákon 106 za rok 2018 - KTe - projednáno v Radě města dne 16.1.2019 a Zastupitelstvu města dne 30.1.2019, zveřejněno 1.2.2019

Vyroční zpráva zákon 106 za rok 2019 - KTe - projednáno v Radě města dne 15.1.2020 a Zastupitelstvu města dne 29.1.2020, zveřejněno 30.1.2020

Vyroční zpráva zákon 106 za rok 2020 - KTe - projednáno v Radě města dne 13.1.2021 a Zastupitelstvu města dne 27.1.2021, zveřejněno 2.2.2021

Výroční zpráva zákon 106 za rok 2021 - KTe - projednáno v Radě města dne 12.1.2022 a Zastupitelstvu města dne 26.1.2022, zveřejněno 7.2.2022

Výroční zpráva zákon 106 za rok 2022 - JJe - projednáno v Radě města dne 9.1.2023 a Zastupitelstvu města dne 9.2.2023, zveřejněno 14.2.2023

Výroční zpráva zákon 106 za rok 2023 - JJe - projednáno v Radě města dne 8.1.2024 a Zastupitelstvu města dne 7.2.2024, zveřejněno 8.2.2024

Příspěvkové organizace zřizované městem:

 • Mateřská škola Nové Sedlo, Sklářská 510
 • Základní škola Nové Sedlo, Masarykova 425
Formuláře nejsou k dispozici.

Co když orgán žádosti nevyhoví

Opravné prostředky:

Proti rozhodnutí obec, jako povinného subjektu dle zákona 106/1999 Sb., kterým obec odmítla poskytnout informaci na základě žádosti, lze podat odvolání dle § 16 zákona 106/1999 Sb.

Odvolání - § 16

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.
 • Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.
 • Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.
 • Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro zamítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.
 • Na postup obce při vyřízení žádosti o informaci dle zákona 106/1999 Sb. lze podat stížnost dle § 16a zákona 106/1999 Sb.

Stížnost - §16a

          Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen „stížnost“) může podat žadatel,

 • který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
 • kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
 • kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí nebo
 • který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14 odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

 

 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.

          Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne

 • doručení sdělení podle §6, §14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
 •  uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.

 

 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

 

          Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že

 • postup povinného subjektu potvrdí,
 • povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil, případně předložil žadateli konečnou licenční nabídku nebo
 • usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti; tento postup nelze použít vůči orgánům územních správných celků při výkonu samostatné působnosti.

 

          Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. d) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že

 • výši úhrady nebo odměny potvrdí,
 • výši úhrady nebo odměny sníží; tento postup nelze použít vůči orgánům územních správních celků při výkonu samostatné působnosti nebo
 • povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, zjednal nápravu, jde-li o úhradu nebo odměnu za poskytnutí informace územním samosprávným celkem v samostatné působnosti.

 

 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
 • Rozhodnutí podle odstavců 6 a 7 se oznamuje žadateli a povinnému subjektu. Proti rozhodnutí vydanému podle odstavců 6 a 7 se nelze odvolat. Jde-li však o rozhodnutí podle odstavce 6 písm. c), nelze se odvolat pouze v případě, kdy rozhodl nadřízený orgán určený podle § 178 odst. 2 věty posledního správního řádu nebo podle § 20 odst. 5 tohoto zákona.
 • Je-li poskytnuta informace podle odstavce 6 písm. c), žadatel může ve smyslu odstavce 1 písm. a) nebo c) postupovat podobně.

 

Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

Rezervační systém

Klikni zde!

Úřední hodiny

Po 8:00-11:30 a 12:30-17:00

Út 8:00-11:30 a 12:30-15:00

St  8:00-11:30 a 12:30-17:00

Čt  8:00-11:30

Pá  neuřední den, zavřeno

 • Pokladna uzavřena vždy 30 minut před koncem úřední doby.
 • Kontakty naleznete ZDE

Zastupitelstvo města

Odstávky a poruchy elektrické energie

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Plánované odstávky ČEZ zveřejňuje minimálně 15 dní předem.

Poruchy si lze ověřit a nahlásit zde: https://bezstavy.cz/#/

Rozpočet Města

obr12

Úplné znění rozpočtových změn, návrhu rozpočtu a rozpočtu na příslušný rok, návrhu střednědobého výhledu a střednědobý výhled rozpočtu, návrh závěrečného účtu a závěrečný účet DSO Mikroregion Sokolov – východ jsou k dispozici na http://www.sokolov-vychod.cz/zakladni-dokumenty

Platby na účet

Platby lze poukázat na:

Bankovní účet: 201293786/0300

další informace ZDE!

Aplikace MUNIPOLIS

Profil zadavatele

Profil zadavatele

Rizika a nebezpečí

kudyznudy.cz

Odkaz na stránky kudyznudy.cz

 
 

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Město Nové Sedlo

Masarykova 502
35734 Nové Sedlo

 • 1397 1. zmínka

 • 2610 Počet obyvatel

 • 427 Nadmořská výška

 • 3 Městské části

 • 1698 Katastrální výměra (ha)