A picture

Rozpočet Města

obr12

Úplné znění rozpočtových změn, návrhu rozpočtu a rozpočtu na příslušný rok, návrhu střednědobého výhledu a střednědobý výhled rozpočtu, návrh závěrečného účtu a závěrečný účet DSO Mikroregion Sokolov – východ jsou k dispozici na http://www.sokolov-vychod.cz/zakladni-dokumenty

Profil zadavatele

profil zadavatele

Rizika a nebezpečí

Interaktivní mapa

mp

Body zájmu

obr

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 7
DNES: 268
TÝDEN: 2063
CELKEM: 554845

Sokolovský deník

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Místní poplatky

Typ: ostatní
a podrobnosti

Místní poplatky

Místní poplatky vybíráme na základě zákona č. 565/1990 Sb. ze dne 13. prosince 1990 o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Zákon stanovení poplatků svěřuje do samostatné působnosti města a je jenom na ní, zda je ve svém území zavede. Děje se tak obecně závaznou vyhláškou, kterou schvaluje zastupitelstvo města a ve které jsou upraveny podrobnosti jejich vybírání, zejména stanovení konkrétní sazby poplatku, způsob ohlašovací povinnosti ke vzniku a zániku poplatkové povinnosti, splatnost, úlevy a případné osvobození od poplatku. Řízení o poplatcích, správu a jejich využití vykonává městský úřad.

Města můžou vybírat tyto místní poplatky:

 1. poplatek ze psů,
 2. poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt,
 3. poplatek za užívání veřejného prostranství,
 4. poplatek ze vstupného,
 5. poplatek z ubytovací kapacity,
 6. poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst,
 7. poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj,
 8. poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
 9. poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace.

 

Zastupitelstvo města dne 13.12.2017 schválilo obecně závaznou vyhlášku č.2/2017, o místních poplatcích, kde se rozhodlo, že  budeme vybírat jen:

 1. poplatek ze psů,
 2. poplatek za užívání veřejného prostranství,
 3. poplatek ze vstupného,
 4. poplatek z ubytovací kapacity.

Podrobněji ke stanoveným poplatkům

Poplatek ze psů

Připomínáme, že každý trvale hlášený občan města Nové Sedlo, který je držitelem psa, je povinen sám, bez výzvy, ohlásit vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.

Evidence psů slouží pro potřeby Městské Policie, kdyby se pes ztratil nebo někoho napadl. Informace z evidence psů se dále poskytuje i Polici ČR.

V případě, že se majitel psa nepřihlásí k místnímu poplatku ze psů, vystavuje se pokutě. Městský úřad Nové Sedlo může vyzvat písemně jakéhokoliv držitele psa na území města Nové Sedlo k prokázání skutečnosti o tom, kdo je majitelem a kde je hlášen. Dokazovací povinnost je vždy na straně držitele psa. V případě, že držitel psa neprokáže, kdo je majitelem psa a kde je hlášen, nebo se této povinnosti vyhýbá, může mu být udělena pokuta až do výše 500.000  Kč a místní poplatek mu bude vyměřen.

 

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

sazba poplatku za psa

za prvního psa

za každého dalšího psa

 

 

 

a) drženého v rodinném domě na území města

   500                  

  1 000

b) drženého v obytném domě se dvěma a více byty

 1500

  2 000

c) poživatel  invalidního, starobního, vdovského nebo

vdoveckého důchodu,který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu

   200 

     300

d)  drženého na zahrádce

   500 

  1  000

 

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis[1].

Od poplatku se dále osvobozují:

 1. u osoby držícího psa určeného pro záchranné účely,
 2. osoba, která převzala psa ze psího útulku po dobu 1 roku ode dne převzetí
 3. město Nové Sedlo a organizace zřízené městem Nové Sedlo

Snížení sazby poplatku o 50% se poskytne poplatníkovi:

 1. který nechal psa trvale označit čipem nebo tetováním a současně jej zavedl do registrů psů, a to počínaje měsícem následujícím po předložení příslušného dokladu a pěti následujících let.

 

Z vybraného místního poplatku město Nové Sedlo nakupuje nové odpadkové koše, sáčky pro sběr exkrementů, psí známky, hradí poštovné a náklady pro vyvážení košů a čištění veřejné zeleně, chodníků a komunikací. Jen nákup jednoho odpadkového koše na psí exkrementy stojí 3 000 Kč.

Poplatek je splatný nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku. V případě, že Vám složenka nedojde, nejste zproštěni povinnosti zaplatit místní poplatek v termínu a ve správné výši. Zasílání složenek není v povinnosti Městského úřadu Nové Sedlo.

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.[2]

Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo, zařízení bylo odstraněno a veřejné prostranství bylo uvedeno do stavu způsobilého k obecnému užívání.

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku nejpozději 5 dní před zahájením užívání veřejného prostranství předpokládanou dobu, místo, způsob a výměru užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší 3 dny je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství.

Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav údajů uvedených v odst. 1 nejpozději do 15 dnů.

Sazba poplatku

Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den činí:

a)za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb základní – 10 Kč

b)za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje základní                - 10 Kč

c)pro umístění restauračních předzahrádek a stolků v období od 1.6. do 31.8.                (zbývající část roku je od poplatku osvobozena) ………………………                             5 Kč

d)za provádění výkopových prací .............................................................                         10 Kč

e)za umístění stavebního zařízení ………………………………………..                        10 Kč       

f)za umístění reklamního zařízení  ……………………………………………                 10 Kč

g)za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí a cirkusů …                         5 Kč

h)za umístění skládek ……………………………………………………..                       10 Kč

ch)za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce, sportovní akce, reklamní akce pro potřeby tvorby filmových a televizních děl   .................................. …….                          10 Kč

Obec stanovuje poplatek paušální částkou takto:

- za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní automobil………3.000 Kč/rok

- za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní automobil………   250 Kč/měsíc

- za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní automobil………….70 Kč/týden

Poplatek je splatný do 10 dnů ode dne, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato.

Poplatek stanovený paušální částkou je splatný do 15 dnů, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato.

Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

Poplatek se neplatí:

a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou[3],

b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely[4],

c) akce pořádané na veřejném prostranství bez vstupného

 1. užívání veřejného prostranství při odstraňování havárií na inženýrských sítí
 2. užívání veřejného prostranství na pozemku, na který byla s Městem Nové Sedlo uzavřena nájemní smlouva.
 3. město Nové Sedlo a příspěvkové organizace nebo obchodní společnosti, jejichž zřizovatelem je město Nové Sedlo.

Poplatek ze vstupného

Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit.[5]

Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.[6]

Ohlašovací povinnost mají všichni pořadatelé akcí, tedy i akcí od poplatků osvobozených zákonem nebo touto vyhláškou. Poplatník je nejpozději 1 den před konáním akce povinen ohlásit správci poplatku druh akce, datum a hodinu jejího konání, výši vstupného a další údaje podle čl.26  této vyhlášky.

Do 5 dnů po skončení akce je poplatník povinen oznámit správci poplatku celkovou výši vybraného vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsažena.

Sazba poplatku činí z vybraného vstupného na:

 1. kulturní akci ...............................…     5 %,
 2. sportovní akci .........................…..      5 %,
 3. prodejní akci .................................    10 %,
 4. reklamní akci .............................…   10 %.

Paušální sazba poplatku činí na:

 1. kulturní akci …………………………………………… 300,-  Kč na akci
 2. sportovní akci ………………………………………….  200,- Kč na akci
 3. prodejní a reklamní akci ……………………………….. 500,- Kč na akci

V případě, že na jednu akci bude možné vztáhnout více poplatkových sazeb, platí se pouze poplatek s nejvyšší sazbou.

Poplatek je splatný do 10 dnů ode dne skončení akce. Při placení paušální částkou nejpozději do posledního dne měsíce, ve kterém byla akce pořádána.

Poplatek ze vstupného se neplatí z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejné prospěšné účely.[7]

Od poplatku se dále osvobozují:

 1. sportovní akce pořádané novosedelskými zdejšími tělovýchovnými jednotami
 2. kulturní a společenské akce pořádané městem Nové Sedlo, příspěvkovými organizacemi nebo obchodními společnostmi, jejichž zřizovatelem je město Nové Sedlo
 3. akce, které byly spolufinancovány z rozpočtu města Nové Sedlo
 4. kulturní a společenské akce pořádané novosedelskými zájmovými organizacemi, jejichž celý výtěžek je určen na provoz těchto organizací
 5. akce pro děti a mládež do 18 let (definovány zákazem prodeje alkoholu a ukončením akce do 22.hodiny)

Poplatek z ubytovací kapacity

Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v obcích a městech v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.[8]

Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.[9]

Poplatník (ubytovatel) je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu. Stejným způsobem ohlásí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu.

Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku také další údaje stanovené v čl.26  této vyhlášky.

Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.[10]

Sazba poplatku činí za každé využité lůžko a den ……….. 5 Kč

Poplatek je splatný čtvrtletně a to vždy nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po ukončení příslušného kalendářního čtvrtletí.

Poplatku nepodléhá:

a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků

b) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení

c) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.[11]

 

[1] § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[2] § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[3] § 4 odst. 3 zákona o místních poplatcích

[4] § 4 odst. 1 poslední věta zákona o místních poplatcích

[5] § 6 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[6] § 6 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[7] § 6 odst. 1 věta poslední zákona o místních poplatcích

[8] § 7 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[9] § 7 odst. 3 zákona o místních poplatcích

[10] § 7 odst. 3 druhá věta zákona o místních poplatcích s odkazem na § 3 odst. 4 zákona o místních poplatcích

[11] § 7 odst. 2 zákona o místních poplatcích


Vytvořeno: 26. 2. 2018
Poslední aktualizace: 26. 2. 2018 19:43
Autor: Správce Webu