A picture

Rozpočet Města

obr12

Úplné znění rozpočtových změn, návrhu rozpočtu a rozpočtu na příslušný rok, návrhu střednědobého výhledu a střednědobý výhled rozpočtu, návrh závěrečného účtu a závěrečný účet DSO Mikroregion Sokolov – východ jsou k dispozici na http://www.sokolov-vychod.cz/zakladni-dokumenty

Profil zadavatele

profil zadavatele

Rizika a nebezpečí

Interaktivní mapa

mp

Body zájmu

obr

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 3
DNES: 198
TÝDEN: 1446
CELKEM: 735825

Sokolovský deník

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Místní poplatek ze psů

Typ: ostatní
příprava nové vyhlášky

Místní poplatek ze psů

 

Pojmenování životní situace

Vznik poplatkové povinnosti k poplatku ze psů. 

Základní informace k životní situaci

Místní poplatek ze psů se vybírá podle Obecně závazné vyhlášky města Nové Sedlo č.2/2017,  vydané Zastupitelstvem města Nové Sedlo dne 13.12.2017.

Sazba poplatku za kalendářní rok 2017:

sazba poplatku za psa

za prvního psa

za každého dalšího psa

 

 

 

a) drženého v rodinném domě na území města

   500                  

  1 000

b) drženého v obytném domě se dvěma a více byty

 1500

  2 000

c) poživatel  invalidního, starobního, vdovského nebo

vdoveckého důchodu,který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu

   200 

     300

d)  drženého na zahrádce

   500 

  1  000

 

Město Nové Sedlo připravuje novou Obecně závaznou vyhlášku č.2/2018, o místních poplatcích, kterou bude Zastupitelstvo města Nové Sedlo schvalovat dne 19.9.2018.

Návrh sazby poplatků:

 

sazba poplatku za psa

za prvního psa

za každého dalšího psa

 

 

 

a) drženého v rodinném domě na území města

   300                  

     450

b) drženého v obytném domě se dvěma a více byty

 1000

  1 500

c) poživatel  invalidního, starobního, vdovského nebo

vdoveckého důchodu,který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu

   200 

     300

d)  drženého na zahrádce

   300 

     450

 

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat přiznání apod.)

Poplatníkem poplatku ze psů je držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Nové Sedlo. Poplatková povinnost se vztahuje i na cizince, kteří mají na území města Nové Sedlo trvalý pobyt na základě povolení k pobytu podle příslušných ustanovení zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozd. předpisů.
V poplatkových záležitostech jedná poplatník samostatně nebo jeho zástupce na základě plné moci. Za osobu, která není způsobilá k jednání před správcem poplatku, jedná její zákonný zástupce. Za právnickou osobu jedná statutární orgán nebo ten, kdo prokáže, že je oprávněn za ní jednat.

 

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy nabyl psa staršího 3 měsíců.
Poplatková povinnost dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem).
Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém zněna nastala, nově příslušné obci.

 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik a zánik poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala. 
Ohlašovací povinnost má i držitel psa, který je osvobozen od poplatku. Nárok na osvobození je povinen správci poplatku prokázat. 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Správcem poplatku je Městský úřad Nové Sedlo, odbor územního plánování, investic a životního prostředí, I. poschodí, č. dveří 10

Pracovník správce poplatku: Marcela Sienková, e-mail: prostredi@mestonovesedlo.cz, tel. spojení: 352 358 102
Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod. (telefonicky lze dohodnout s pracovníkem spráce poplatku jiný vhodný termín) 
Adresa pro zasílání písemných podání: 
Městský úřad Nové Sedlo 
odbor ÚPIŽP 
Masarykova 502 
357 34  Nové Sedlo 

 

Jaké informace a doklady musíte mít sebou

a) průkaz totožnosti
b) plná moc v případě zastupování poplatníka v jednání se správcem poplatku
c) doklad o pobírání invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu a čestné prohlášení o pobírání důchodu jako jediného zdrojů příjmů poplatníka k prokázání nároku na sníženou sazbu pro důchodce
d)  jiné doklady prokazující nárok na další osvobození dle čl. 7 vyhlášky (např. průkaz ZTP/P, osvědčení o speciálním vycvičení záchranářských a lavinových psů, průkaz člena Svazu záchranných brigád, potvrzení uživatele honitby, že jde loveckého psa drženého a používaného k honitbě dle příslušného zákona, potvrzení o zkoušce z výkonu, doklad o registru psů atd.)
e) případné další doklady dle výzvy správce poplatku

 

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře jsou k dispozici zde: ODKAZ
Formuláře jsou k dispozici u uvedeného pracovníka správce poplatku - M. Sienková, tel.: 352 358 102

 

Jaké jsou lhůty

1. Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik a zánik poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
2. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
3. Poplatník je povinen zaplatit poplatek v termínech stanovených v čl. 7 vyhlášky.

 

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

- zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
- obecně závazná vyhláška města Nové Sedlo
- zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
- zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně

Jak se platí poplatek v případě, že držitel psa pobývá a psa chová jinde, než je trvalý pobyt držitele psa?
Poplatek se platí vždy obci příslušné dle místa trvalého pobytu nebo sídla držitele psa bez ohledu na faktické místo držení psa.
Na jaké účely jsou použity finanční prostředky z vybraného místního poplatku ze psů?
Příjem z tohoto poplatku je součástí celkových rozpočtových příjmů města, který je m.j. použit např. na financování městského útulku pro opuštěná a nalezená zvířata, očkování psů, čištění města a údržbu zeleně a pod. 
Co se rozumí u poživatele invalidního, starobního, vdovského a vdoveckého důchodu jediným zdrojem příjmů?
O jediný zdroj příjmů jde v případě, jestliže je poplatníkem důchodce, který nemá žádný jiný příjem než svůj důchod. Pokud jde o pracujícího důchodce nebo důchodce, který má ještě jiný příjem např. z nájmu, pobírá podíly ze zisku apod. nejde o poplatníka, který by mohl platit poplatek v zákonem snížené sazbě. Skutečnost, že důchod je jediným zdrojem příjmů doloží poplatník písemným čestným prohlášením, které má veškeré náležitosti dle ustanovení správního řádu. Čestné prohlášení může učinit pouze samotný poplatník, který také odpovídá za pravdivost všech uvedených údajů.

 

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Veškeré opravné prostředky uvádí Hlava VII zákona č. 280/2009, daňový řád.
Příjemce rozhodnutí se může odvolat proti rozhodnutí správce daně, pokud zákon nestanoví jinak.
Proti rozhodnutím označeným jako výzva, kterým správce daně vyzývá příjemce rozhodnutí k uplatnění práva nebo splnění povinností, se nelze samostatně odvolat, pokud zákon nestanoví jinak.
Odvolání se podává u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno.
Odvolání lze podat do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje, a to i před doručením tohoto rozhodnutí. 

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

1. Nebude-li poplatek zaplacen poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem.
2. Včas nezaplacený poplatek nebo část tohoto poplatku může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.
3. Správce daně může uložit pořádkovou pokutu do 500 000 Kč tomu, kdo závažně ztěžuje nebo maří správu daní tím, že bez dostatečné omluvy nevyhoví ve stanovené lhůtě výzvě ke splnění procesní povinnosti nepeněžité povahy, která mu byla stanovena zákonem nebo správcem daně, nestanoví-li zákon jiný důsledek.
4. Pokutu do 500 000 Kč může správce daně uložit tomu, kdo nesplní registrační, ohlašovací nebo jinou oznamovací povinnost stanovenou daňovým zákonem nebo správcem daně, nebo nesplní záznamní nebo jinou evidenční povinnost stanovenou daňovým zákonem nebo správcem daně.

 

 


Vytvořeno: 15. 8. 2018
Poslední aktualizace: 24. 1. 2019 14:21
Autor: Správce Webu